JUDr. Štěpán Kratěna, Ph.D., advokát JUDr. Štěpán Kratěna, Ph.D., advokát JUDr. Štěpán Kratěna, Ph.D., advokát

zastupování v majetkových sporech

JUDr. Štěpán Kratěna, Ph.D., advokát
Lazarská 1719/5, 110 00 Praha 1
Česká republika

office@akkratena.cz
+420 226 224 010

IČO: 69335176
ev. č. ČAK: 11563

*1979

JUDr. Štěpán Kratěna, Ph.D. (* 1979) působí jako advokát a insolvenční správce. V rámci své advokátní praxe se věnuje především klientům z řad podnikatelských subjektů; těmto pomáhá důsledně uplatňovat jejich majetkové zájmy, redukovat obchodní a majetková rizika a zastupuje je v majetkových sporech.

Vystudoval právo na Univerzitě Karlově v Praze (2002). Tamtéž pokračoval postgraduálním studijním programem (Ph.D.), v rámci kterého absolvoval zahraniční studijní stáž na University of Limerick (Irsko). Ve své disertační práci se zaměřil na civilněprocesní aspekty směnečných pohledávek.

Od roku 2004 se kontinuálně věnuje advokacii v Praze, a to nejprve jako advokátní koncipient, od roku 2007 pak jako advokát s vlastní praxí. Od roku 2009 vykonává rovněž činnost insolvenčního správce.

MAJETKOVÉ SPORY

JUDr. Štěpán Kratěna, Ph.D. se jako advokát zabývá především agendou sporů. Věnuje se zejména sporům, které se svým předmětem přímo odrážejí v majetkové sféře stran. Nejčastěji se jedná o spory peněžité, ať už jde o spory klienta se zákazníkem, dodavatelsko-odběratelské spory, spory o náhradu škody či o spory směnečné. Samozřejmostí je také uplatňování peněžitých pohledávek klientů v insolvenčním řízení či zastupování v navazujících incidenčních sporech.

Kromě peněžitých sporů JUDr. Štěpán Kratěna, Ph.D. ochraňuje majetkové zájmy svých klientů také v nepeněžitých sporech majetkové povahy, a to především v oblasti právních vztahů k nemovitostem a v oblasti duševního vlastnictví (právní vztahy k software).

Vedle samotného zastupování klientů v soudním či rozhodčím řízení se JUDr. Štěpán Kratěna, Ph.D. věnuje právním službám prevenčního charakteru (předcházení majetkovým sporům). Tato činnost zahrnuje především přípravu propracované smluvní dokumentace, konzultace s cílem redukce právních rizik či zastupování klientů v jednání o mimosoudním řešení sporu.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADVOKÁTEM

Kdo údaje zpracovává

JUDr. Štěpán Kratěna, Ph.D., advokát, IČO: 69335176 (dále jen „Advokát“), se sídlem Lazarská 1719/5, 110 00 Praha 1 (další kontaktní údaje uvedeny dříve).

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Smlouva o poskytování právních služeb (dále jen „Smlouva“) uzavřená mezi Advokátem a klientem – subjektem údajů (dále jen „Klient“).

Účel zpracování

Poskytování právních služeb podle Smlouvy. Poskytování osobních údajů je povinností Klienta, která vyplývá ze Smlouvy. Zpracování osobních údajů Klienta je nezbytné pro účely efektivního výkonu právních povinností vyplývajících z předpisů upravujících výkon advokacie. Za tím účelem Advokát zpracovává údaje Klienta sdělené Klientem, jakož i údaje Klienta poskytnuté protistranou či dalšími osobami při poskytování právních služeb na základě Smlouvy, jakož i údaje Klienta z veřejných seznamů.

Příjemci osobních údajů

Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány), poskytovatelé údržby informačního systému, další příjemci dle potřeb a pokynů Klienta.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu poskytování právních služeb Advokátem na základě Smlouvy a poté s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy (zejména zákon o advokacii, zákon o archivnictví a spisové službě, Nařízení GDPR).

Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že Klient má právo od Advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce (Advokát) bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má Klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce (Advokáta) zlikvidovat osobní údaje, které o Klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a Klient o to požádá. Klient má právo, aby správce (Advokát) v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce (Advokáta), třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má Klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává Klientovi možnost získat osobní údaje, které správci (Advokátu) poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje Klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění Smlouvy uzavřené s Klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním. V případě, že bude Klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem (Advokátem), může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech Klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.